یک پله بالاتر

Friday, August 06, 2004

خوی مردان خدا
آورده اند که چند یار در صحبت ابراهیم ادهم بودند و ابراهیم از راه کشت یا درو و یا باغبانی طعامی به دست می آورد و به با ایشان افطار می کرد. روزی به صحرا رفته بود و دیر بماند. یاران گفتند : بیایید بی او افطار کنیم، باشد که پس از این زودتر بیاید. چیزی بخوردند و خفتند.چون ابراهیم بازگشت و ایشان را خفته یافت، رحمش آمد و گفت : مسکینان چیزی نخورده اند و گرسنه خفته . در حال آرد پاره ای خمیر کرد و خواست تا آتش برافروزد ، محاسن بر خاک نهاده بود و در آتش می دمید . ایشان گفتند : ما افطار کرده ایم . ابراهیم گفت: پنداشتم که گرسنه خفته اید و چیزی نیافته.ایشان گفتند : ببین که ما با وی چه کردیم و او با ما چه می کند؟

از مصباح الهدایه ، تالیف عزالدین محمود کاشانی یا اندکی تصرف

Thursday, August 05, 2004

Teachers as Nation Builders

The role of teachers is to shape the minds of the younger generation on positive lines like development of a scientific and humanistic attitude such as good temper ,self discipline , concern for other peaple . A firm conviction that democracy thrives on is tolerance & firm commitment, to break wits and not to break heads.
A teacher should not only instruct but also should inspire the students.He or she has to influence the life and character of his or her students and equip them with ideas & values which inturn will make them fit to enter the stream of national life as worthy citizens .
Increase of knowledge builds confidence , so the teachers should guide students to gain knowledge.In ancient India ,teachers were given high status and were called Gurus . The word 'Guru' has got a wide reference -one who opens the eyes & minds of the child to the world of knowledge .
In the course of teaching , teachers should enlighten their students with the noble sayings of great people , "with a good art of teaching young students , a better society can emerge tommorow .Today's well taught students are tommorow's best citizens ".

Wednesday, August 04, 2004
When a Winner makes a mistake he says " I was wrong " .
When a Loser makes a mistake , he says"It wasn't my fault".
A Winner works harder than a loser and has more time .
A Loser is always " too busy " to do what is necessary .
A Winner goes through problems .
A Loser goes around & it never gets part in it .
A Winner makes commitments.
A loser makes promises.
A Winner says " I am good but not as good I ought to be"
A Loser says I am not bad az a lot if compared to other peaple.
A Winner listens.
A Loser just waits until his turn to talk.


Tuesday, August 03, 2004

در این دنیا هیچ پرستشی بالاتر از تحمل، هیچ خوشی بالاتر از رضایت ، هیچ نیکی بالاتر از بخشش و هیچ اسلحه ای قویتر از صبر نیست

حکایت

گویند شخصی ده خر داشت . روزی بر یکی از آن ها سوار شد و خران خویش را شمرد . چون آن را که سوار بود شماره نمی کرد ، حساب درست در نمی آمد . پیاده شد و شمار کرد .حساب درست و تمام بود . چندین بار در سواری و پیادگی شمارش را تکرار کرد . عاقبت پیاده شد و گفت : سواری به گم شدن یک خر نمی ارزد
از علی اکبر دهخدا - با اندکی تصرف

Monday, August 02, 2004

Do You Know This

1. suppose your clock beats 13 hours . Then what is the time ?
It is the time to buy a new clock .
2. what goes up when the rain comes down ?
Umbrella
3. which two letters of the alphabet are worn out ?
D.K.(decay)
4. what is the best answer for the queastion put by a teacher ?
'I don't know .
5. what is antimony ?
Money with the anty.
6. which box can never keep a secret ?
A chatter box.

Actions speak louder than wordsSunday, August 01, 2004

I hear and I forget ,
I see and I remember ,
I do and I understand .

Better to be honourable than honoured

سال ها فکر من این است و همه شب سخنم
که چرا غافل از احوال دل خویشتنم ؟

از کجا آمده ام ؟ آمدنم بهر چه بود ؟
. به کجا می روم آخر ؟ ننمایی وطنم

مانده ام سخت عجب کز چه سبب ساخت مرا
. با چه بود است مراد وی از این ساختم

مرغ ملکوتم نیم از عالم خاک
دو سه روزی قفسی از بدنم ساخته ام

Saturday, July 31, 2004

Money can buy a house , but not a home
Money can buy books , but not brain
Money can buy goods, but not peace
Money can buy medicine , but not health
Money can buy a bed , but not sleep
Money can buy cosmetics , but not beauty
Money can buy a position , but not greatness
Money can buy men , but not God


 
New Page 5